Privacy Statement VDB Sales Consultancy

De eenmanszaak VDB Sales Consultancy (hierna: “VDB”), gevestigd aan de Mozartstraat 21 te (2992 RD) Barendrecht, biedt diensten aan met betrekking tot de werving van nieuwe klanten en het opzetten en begeleiden van (online) campagnes. Bij het aanbieden van de diensten en bij het bezoek van de website https://www.vdbsalesconsultancy.nl verwerkt VDB van u persoonsgegevens. VDB is ervoor verantwoordelijk dat de verwerking op een veilige manier gebeurt.

Vanwege de wettelijke verplichting om u op een zo transparant mogelijke wijze te informeren welke persoonsgegevens VDB verwerkt, wat uw rechten zijn en op welke wijze de persoonsgegevens worden beveiligd, is dit Privacy Statement opgesteld.

Contactgegevens

VDB Sales Consultancy
Mozartstraat 21
2992 RD Barendrecht
+31 180 840586
info@vdbsalesconsultancy.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

VDB verwerkt persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten, u onze website bezoekt en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken afhankelijk van de diensten die u bij ons afneemt:

 • Voor- en achternaam;
 • Bedrijfsnaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres(sen);
 • Financiële gegevens (facturatie);
 • BTW-nummer (voor zelfstandigen is dit ook een persoonsgegeven);

Doel verwerking persoonsgegevens

VDB verwerkt de hiervoor opgesomde (bijzondere) persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Het aanbieden van haar diensten met betrekking tot de werving van nieuwe klanten en het opzetten en begeleiden van (online) campagnes;
 • Het informeren van geïnteresseerde (potentiële) opdrachtgevers via diverse kanalen bedoeld voor marketing- en communicatie-activiteiten (zoals nieuwsbrieven en social media);
 • Om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen; en
 • Het verwerken van betalingen.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

VDB verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna (in willekeurige volgorde) te noemen gronden als bedoeld in de nieuwe Europese privacywet, de AVG. Voordat VDB uw persoonsgegevens verwerkt wordt een afweging gemaakt welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn om bovenstaande doeleinden te bereiken.

Gronden:

 • Wettelijke verplichting VDB;
 • Uitvoering van de met VDB gesloten overeenkomst;
 • Verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van u als betrokkene; en
 • Gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden

VDB verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en deelt uw persoonsgegevens alleen met derden voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Bovengenoemde doeleinden worden door VDB in acht genomen bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast kan het voorkomen dat VDB wordt verplicht om persoonsgegevens met derden te delen indien hiervoor een wettelijke verplichting bestaat. Bijvoorbeeld in het geval van een gerechtelijk bevel of om fraude of andere misdrijven te voorkomen.

Met bedrijven die namens en in opdracht van VDB uw persoonsgegevens verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor de betreffende derde partij ook wordt verplicht om de privacywetgeving na te leven. Hierdoor ontstaat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. VDB blijft natuurlijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

VDB kan voor het sluiten van de overeenkomst, uw persoonsgegevens delen met derden zodat VDB in staat wordt gesteld haar risico’s in te schatten.

VDB neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier dan om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VDB) tussen zit.

Beveiliging persoonsgegevens

VDB hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Door met haar leveranciers, die toegang kunnen hebben tot uw persoonsgegevens, verwerkersovereenkomsten te sluiten, zorgt VDB ervoor dat misbruik, verlies, onbevoegde toegang (ook intern), ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging (met versiebeheer) wordt tegengegaan. De leverancier waar de data wordt opgeslagen en gehost bevindt zich in Oslo, Noorwegen. Noorwegen is een land die voldoet aan het beveiligingsniveau van de Algemeen Verordening Gegevensbescherming. Het datacenter in Oslo, Noorwegen is bovendien ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, OSHAS 18001 en TIER III gecertificeerd. Daarnaast wordt uw data opgeslagen en gehost bij Microsoft op een van de in de Europese Unie gevestigde dataopslag centra. Een weergave van deze locaties is te vinden op:  https://products.office.com/nl-nl/where-is-your-data-located.

Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via +31 180 840586 of via info@vdbsalesconsultancy.nl.

Bewaartermijn persoonsgegevens

VDB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden of zolang VDB dit verplicht is op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen, bijvoorbeeld om te voldoen aan haar administratieplicht. Indien u hier vragen over heeft, neem gerust contact met ons op via +31 180 840586 of via privacy@vdbsalesconsultancy.nl.

Uw rechten als betrokkene

U kunt VDB verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de persoonsgegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de persoonsgegevens die VDB van u in haar bezit heeft, op te vragen.

Ook heeft u het recht om uw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. VDB zal de verwerking beëindigen indien zij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de beëindiging van de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Tot slot wijst VDB u erop dat u ook het recht heeft op overdracht van de door VDB verwerkte persoonsgegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking sturen naar info@vdbsalesconsultancy.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek van u afkomstig is, vragen wij u een kopie van uw geldig legitimatiebewijs met het verzoek mee te sturen. Vriendelijk verzoeken wij u om de strook met nummers onderaan uw paspoort zwart te maken. Dit kunt u eenvoudig doen door de app van de overheid, KopieID, te downloaden.

Na ontvangst van uw verzoek, zullen wij zo spoedig mogelijk reageren. VDB wijst u erop dat u ook de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Gebruik social media

Op de website van VDB (https://www.vdbsalesconsultancy.nl) zijn buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of te delen op social media of websites van derden, zoals Twitter, Facebook en LinkedIn. VDB houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam om eerst het privacy statement van die partijen door te lezen. VDB heeft voor uw gemak hieronder links opgenomen die verwijzen naar de social mediakanalen waar VDB gebruik van maakt:

 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google+
 • Pinterest

 Gebruik cookies of vergelijkbare technieken

VDB is wettelijk verplicht om op grond van de Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming uw toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken.

Hoewel VDB begrijpt dat bezoekers van websites vaak cookiemeldingen te zien krijgen en dit als vervelend kan worden ervaren, delen wij u mede dat deze melding juist in uw belang is opgesteld. Omdat VDB staat voor transparantie en hierin kraakhelder wil zijn, informeren wij u graag vooraf door middel van deze melding.

VDB gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

Het optimaliseren van de website; en

Het verzamelen en analyseren van statistieken.

Met betrekking tot het gebruik van functionele cookies heeft VDB geen toestemming nodig. Deze zijn noodzakelijk voor het optimaliseren van de website. VDB hecht er wel waarde aan om u hierover vooraf te informeren.

Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen doordat u de website van VDB bezoekt. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u naar het Privacy Statement van VDB waarin alles kraakhelder is uitgelegd en u ook handvatten worden geboden hoe te handelen met cookies van derde partijen.

VDB gebruikt alleen technische & functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website (https://www.vdbsalesconsultancy.nl) wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Browserinstellingen

Tegenwoordig zijn browsers zodanig ingesteld dat ze privacy vriendelijk zijn. Dit is een vereiste die de nieuwe privacywetgeving stelt. Cookies waarvoor toestemming nodig is, worden niet automatisch geplaatst. Hiervoor dient u apart toestemming te geven door de diverse cookies aan te vinken. Indien u een of meer cookies niet aan vinkt, bestaat de kans dat de website niet optimaal werkt waardoor de gebruiksvriendelijkheid niet optimaal wordt benut. VDB raadt u dus aan om alle cookies te accepteren.

Als u niet wilt dat websites cookies op uw computer kunnen opslaan, pas dan uw browserinstellingen aan. Voordat cookies worden geplaatst ontvangt u dan een waarschuwing. Ook kunt u de instellingen aanpassen dat de browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Natuurlijk kunt u ook cookies die al geplaatst zijn verwijderen. De instellingen moet u apart voor elke browser, apparaat en computer die u gebruikt, aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Via voorkeuren kunt u de privacy instellingen aanpassen. Voor uw gemak heeft VDB hieronder alvast links opgenomen naar de verschillende handleidingen van veel gebruikte internetbrowsers:

 • Chrome
 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Safari

 Wijziging Privacy Statement

VDB heeft het recht de inhoud van dit Privacy Statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het Privacy Statement worden op de website van VDB gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat de website van VDB.

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement, kunt u contact opnemen met de heer G. van der Burgh van VDB. Hij is te bereiken via +31 180 840586 of via info@vdbsalesconsultancy.nl.

Dit Privacy Statement is op 10 februari 2020 vastgesteld en herziet de eerdere versie van 26 juni 2018.